Royal Bay Resort

The Royal Bay Resort 4* is a luxurious and modern hotel from the Royal Hotels brand. The complex is built in Mediterranean style and stands right on the beach in one of the most picturesque bays near Kavarna. It is located in the Ikantalaka area between Kavarna and Balchik, which is a little-known but extremely beautiful area on the Northern Bulgarian Black Sea coast. The Royal Bay Resort 4* has two accommodation buildings: the main building and building 2 /Garden/. The complex provides high-end accommodation in each of its 130 rooms, making it an ideal destination for those seeking peace and quiet as well as good food, comfort, and service. The main hotel building has 5 floors and 2 lifts. Building 2 has three floors.

All Inclusive

Private beach

Outdoor pool

Charging station

Peace and comfort

The hotel complex has its own beach with a beach bar, an outdoor terrace restaurant, and a spectacular outdoor pool with a section for children. The complex’s Wi-Fi connection adds the must-have elements of modern comfort to the high standard, painting a picture of an unforgettable holiday with the scent of the sea.
The Royal Bay Resort 4* team of professionals guarantees you service and a relaxing atmosphere 24 hours a day, 7 days a week.
The hotel provides excellent conditions for relaxation and recovery from the stresses of daily life.

Accommodation

Guests at the Royal Bay Resort 4* will be able to enjoy Mediterranean design style, comfort, and hospitality. The rooms are tastefully decorated and furnished with high-end appliances and furniture. All rooms have air conditioning, an LCD TV, satellite TV, sofas, a mini bar, a terrace with a view of the sea or the park, WI-FI, and a safe. Two separate beds or a bedroom, a wardrobe, and a vanity with a mirror Shower or bath, hairdryer in the bathroom.

One bedroom
apartment

Apartment with central sea view and 60 sq.m in size.

Studio - central sea view

The studios are in the main building and offer sea view.

Double Deluxe Room - Partial Sea View

The rooms are in building 2 and offer an area of 22 sqm.

Double Deluxe Room - Park View

Rooms are located in building 2 and offer park view. The area is 22 sq.m.

Restaurant

Own restaurant with terrace with a total of 130 seats – 40 indoors and 90 on the outdoor terrace. The main restaurant serves three main meals on an all-inclusive basis:

At guests' disposal:

24-hour reception

Secure
parking

Beach
bar

Water bikes
and jet ski

Outdoor playground

Children's pool area

Guest reviews

Gallery

Webcam

Royal Bay Resort

Reservations

Manager

Write us

Условия за настаняване

Условия за резервиране
За да направите резервация е необходимо да предоставите име, точни дати на пристигане и заминаване и телефонен номер.Заявките за резервации за настаняване и/или услуги се извършват по един от изброените начини:
– по телефон – 00359 886 40 40 49
– По e-mail: reservations2@royalhotels.bg
– чрез туроператор, турагент или друг партньор
– на място в хотел Royal Bay Resort 4*

Оферта и Резервация
Оферта се изготвя индивидуално при запитване. Офертата е валидна само за отправилият запитване клиент за срока указан в нея. Условията по офертата могат да се ползват от адресата й, само ако той я приеме в рамките на срока й на валидност и направи резервация за услугите посочени в нея. Индивидуално изготвена оферта не е валидна за вече направени резервации.
За гарантирана се счита резервация (направена по всички възможни способи) за настаняване, предварително предлатена на минимум 50 % от стойността на пакетната услуга /ако друго не е договорено между клиента и Хотела/ по банков път или в брой в хотел Royal Bay Resort 4*. Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация може да се заплати на място в хотела.
За резервации включващи период на настаняване по време на национални или международни празници, специални оферти или пакети изготвени от Хотела, за потвърдена се счита резервация предплатена на 100 % /сто процента/ от паушалната стойност на настаняването по банков път или в брой.
Настаняването в Хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на клиента, направил резервацията, документ, доказващ плащането на авансовата сума и потвърждение или ваучер за настаняване.
В случай, че клиентът желае да му бъдат предоставени допълнителни услуги, извън настаняването или има специфични изисквания по отношение на храна, настаняване и други, трябва да ги заяви при подаване на заявката за резервация. Хотелът, ще направи всичко възможно, за да ги удовлетвори, но не гарантира безусловно изпълнението им.

АНУЛИРАНЕ на резервация – стандартни условия за анулация
Безплатна анулация: до 14 дни преди датата на настаняване
Късна анулация: анулация по-късно от 14 дни преди датата на настаняване, таксува се 1-вата и 2-рата нощувка
No-Show (неявяване на клиента на датата на настаняване/ползване на услуга) или напускане преди договореното: таксува се 1-вата и 2-рата нощувка;
Ако резервацията е направена групова – повече от 6 човека или 3 стаи и възникне No-Show , то хотела таксува минимум 50% от стойността на резервацията .

Правила за анулация при специални оферти и условия
Индивидуални правила за анулации – при болест или неотложна причина анулациите са правят според договореност с хотела.
Хотелът не носи отговорност и не възстановява суми в случай, че анулациите са причинени от форсмажорни причини, като военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия, отмяна на полети и непристигане поради влошени природни условия и други обстоятелства.

Политика на пристигане и заминаване
Час на настаняване – след 14:00 ч.
Достъп до стаите се предлага само в зависимост от тяхната наличност към момента на пристигане. Първо основно хранене от Ол Инклузив програмата – Обяд, започва в 12ч в деня на пристигане.
Час на освобождаване – 11:00 ч.
Гости, които освобождават стаята си между 11:00 и 18:00 часа доплащат такса към хотела . Освобождаване на стаята след 18:00 часа се таксува в размер на една пълна нощувка. Последно основно хранене закуска в деня на освобождаване.

За допълнителна информмация и въпроси, оставаме на вашето разположение!


Правила за пребиваване в хотела:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
o Тези правила са разработени на базата на действащото българско законодателство.
o Royal Bay Resort 4* гарантира на своите гости спазване на конфиденциалност.
o Забранено е пушенето във всички закрити помещения на Royal Bay Resort 4* .При неспазване на забраната се начислява глоба в размер на 50,00лв.
o Администрацията на хотела може да прекрати предоставянето на услуги на тези гости, които нарушават правилата за пожарна безопасност, пушат на непозволени места и не изпълняват законовите изисквания на администрацията.
o Отзиви и препоръки относно работата на хотела може да оставите в книгата за мнения на рецепцията.
o Забравени от гостите вещи се пазят до 1 месец.

Правила
o Хотелът работи за Вас 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Освобождаването на стаите е до 11,00ч, настаняването е след 14,00ч.
o Хотела работи на база Ол Инклузив, можете да се запознаете с услугите включени в борда, часовете за хранене при настаняването на рецепця
o Изнасянето на храна от ресторанта е забранено.
o При внасяне на храна или напитки в ресторанта се начислява такса, която се определя според вида на внесения артикул.
o Безплатни за Вас са следните услуги: поръчка на такси, събуждане по телефона, ползването на Wi-Fi.
o Молим Ви да пазите имуществото на хотела и да съблюдавате правилата за пожарна безопасност. Преди да излезете от стаята си, молим затваряйте прозорците, крановете за вода, изключете светлината и електроуредите. Гостът компенсира стойността на повреденото имущество в хотела в пълен размер в съответствие с вътрешните документи на хотела.
o Предаването на странични лица на ключ-картата от стаята Ви е забранено
o Изнасянето и преместването на мебели от стаите не се разрешава
o Паркирането на автомобили на входовете и изходите, както и в тревните площи не се толерира
o Пребиваването в хотела с домашни любимци не се разрешава

Специални оферти

Разгледайте нашите най-нови оферти и се възползвайте от най-добрите цени!

Royal Bay

Royal Grand

Royal Cove

Special offers

Take a look at our latest offers and benefit from the best prices!

Royal Bay

Royal Grand

Royal Cove

ACCOMMODATION CONDITIONS

Booking conditions
In order to make a reservation, you will need to provide your name, exact arrival and departure dates and a telephone number.Requests for accommodation and/or service reservations are made by one of the following methods:
– by phone – 00359 886 40 40 49
– By e-mail: reservations2@royalhotels.bg
– via a tour operator, travel agent or other partner
– on site at the Royal Bay Resort 4*

Offer and Reservation
Individual offers are made upon request. The offer is only valid for the customer who made the request during the time period specified in the offer. The addressee can use the offer’s conditions only if he accepts it within its validity period and makes a reservation for the services specified in it. A tailor-made offer is not valid for previously booked reservations.
The remaining balance of your reservation can be paid at the hotel. A booking prepaid at 100% /one hundred percent/ of the accommodation amount by bank transfer or in cash is considered confirmed for bookings including a period of accommodation during national or international holidays, special offers or packages prepared by the Hotel.
Bookings that include a period of accommodation during national or international holidays that are prepaid at 100% /one hundred percent/ of the accommodation amount by bank transfer or in cash are considered confirmed.
Check-in at the Hotel is made by presenting personal documents proving the identity of the customer who made the reservation, a document proving payment of the advance amount and a confirmation or voucher for accommodation.
In case the client wishes to be provided with additional services beyond the accommodation or has specific requirements regarding food, accommodation, etc., he/she must declare them when submitting the reservation request. The hotel will do its best to satisfy them, but does not unconditionally guarantee their fulfilment.

CANCELLATION – standard cancellation policy Free cancellation
:
up to 14 days before the date of arrival
Late cancellation: for cancellation less than 14 days before the date of arrival, the amount of 1st and 2nd night will be charged
No-Show (customer no-show on the date of check-in/use of service) or check-out before the agreed date: the amount of1st and 2nd night will be charged;
If the reservation is for a group – more than 6 people or 3 rooms and a No-Show occurs, the hotel will charge a minimum of 50% of the reservation amount.

Cancellation policy for special offers and conditions
Individual cancellation policy – in case of illness or urgent reason , cancellations are made as agreed with the hotel .
The hotel is not responsible for, and will not refund, cancellations caused by force majeure, such as war, terrorism, strikes, epidemics, natural disasters, cancellations and non-arrival due to deteriorated natural conditions, and other circumstances.

Check-in and check-out policy
Check-in time – after 14:00.
Access to rooms is subject to availability at the time of arrival. First main meal of the All Inclusive program – Lunch, starts at 12pm on the day of arrival.
Check-out time – 11:00.
Guests who check out between 11:00 and 18:00 will be charged a fee by the hotel. After 18:00, room check-out will be charged at the rate of one full night. On the day of departure, the last main meal is breakfast.

For further information and questions, we remain at your disposal!


Hotel Policies:

GENERAL
o These rules are based on current Bulgarian legislation.
o Royal Bay Resort 4* guarantees its guests‘ confidentiality.
o Smoking is prohibited in all indoor areas of Royal Bay Resort 4* .Failure to comply with the prohibition will result in a fine of 50,00lv.
o The hotel administration may terminate services to those guests who violate fire safety rules, smoke in unauthorized places ,and do not comply with the legal requirements of the administration.
o Feedback and recommendations regarding the hotel’s operation can be left in the guest book at the reception.
o Items forgotten by guests are kept for up to 1 month.

Policies
o The hotel is open for you 24 hours a day, 7 days a week. Check-out is before 11,00am, check-in is after 2,00pm.
o The hotel operates on an All-Inclusive basis, you can find out about the services included in the board, meal times at check-in at the reception.
o Taking food out of the restaurant is prohibited.
o When bringing food or beverages into the restaurant, a fee will be charged based on the type of item brought in.
o The following services are free of charge: taxi ordering, wake-up calls, Wi-Fi usage.
o Please keep the hotel’s property safe and follow all fire safety regulations. Please close the windows, turn off the water taps, and turn off all lights and electrical appliances before leaving your room. The guest must fully compensate the hotel for the value of the damaged property in accordance with the hotel’s internal documents.
o Passing the key-card of your room to third parties is prohibited
o Removing or moving furniture from rooms is not permitted
o Parking cars at the entrances and exits, as well as on the lawns, is not permitted.
o Pets are not allowed in the hotel